Profil spoločnosti

Spoločnosť ENSTRA, a. s. sme založili v roku 2007. Zaoberáme sa hlavne dodávkou a distribúciou elektrickej energie, výstavbou a dodávkou trafostaníc na kľúč, správou areálov a budov a poradenstvom v oblasti elektroenergetiky.

Od svojho založenia sme úspešne zrealizovali množstvo energetických projektov. Elektrickú energiu distribuujeme prostredníctvom vlastných miestnych distribučných sústav a dodávame stovkám odberateľov. Ich štruktúra je pritom rôznorodá. V portfóliu máme firmy zaoberajúce sa ťažbou štrkov, výrobou pre automobilový priemysel, výrobou fólií, výrobou oceľových konštrukcií a aj viacero priemyselných parkov.

V súčasnosti ponúkame aj komplexnú prevádzku a správu miestnych distribučných sústav.

Naše ciele

Hlavným cieľom spoločnosti ENSTRA, a. s. je spokojný zákazník. Tomuto cieľu podriaďujeme všetko svoje úsilie. Uvedomujeme si, že len obojstranne výhodná spolupráca prináša ten správny úžitok.

Ďalším cieľom je neustále skvalitňovanie a rozširovanie poskytovaných služieb. Okrem základných služieb v oblasti distribúcie a dodávky elektrickej energie, ktorých kvalita je pre nás samozrejmosťou, je naším cieľom poskytovať kvalitné služby aj v oblasti projekčných a stavebných činností a v oblasti správy areálov a budov.

Jedným z našich hlavných cieľov je tiež komplexné poskytovanie správy miestnych distribučných sústav a to od ich založenia, cez komplexné zabezpečenie ich prevádzky až po vyhodnotenie ich profitability a kvalitné poradenstvo.

SME PRIPRAVENÍ POSKYTNÚŤ VÁM NASLEDOVNÉ SLUŽBY

Počas svojej existencie spoločnosť ENSTRA, a. s. zrealizovala a zaznamenala28
úspešne
zrealizovaných
projektov
520
spokojných
zákazníkov
36
spravovaných
MDS
24000
každoročne
dodaných
MWh
5500
každoročne
vyrobených
MWh

Miestne distribučné sústavy (MDS)

Zabezpečujeme distribúciu a dodávku elektrickej energie pre odberateľov v našich miestnych distribučných sústavách. Navrhujeme, projektujeme a budujeme elektrické prípojky a pripájame odberné miesta. Zabezpečujeme meranie spotreby elektrickej energie a pravidelný odpočet nameraných hodnôt. V pravidelných mesačných alebo ročných intervaloch vykonávame fakturáciu za spotrebovanú elektrickú energiu a za všetky súvisiace služby.
Máme vybudované a spustené všetky nevyhnutné interné procesy a služby a disponujeme všetkými potrebnými prostriedkami k tomu, aby sme v krátkom čase boli schopní zriadiť a prevziať do správy akúkoľvek miestnu distribučnú sústavu a to bez ohľadu na to, či sa nachádza v priemyselnom areáli alebo v nákupnom centre.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam vieme zabezpečiť:


Dodávka elektrickej energie domácnostiam a malým podnikom

Už pre rokmi sme sa úspešne etablovali na trhu s elektrickou energiou ako jeden z alternatívnych dodávateľov. Vďaka efektívnemu riadeniu svojho portfólia sme schopní ponúknuť optimálne ceny elektrickej energiu aj zákazníkom v domácnostiach a malým podnikateľom. Tieto kategórie odberateľov sú označené vo vyhláške ÚRSO č. 221/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov ako zraniteľní odberatelia a ako takí majú právo na dodávku elektriny za regulované ceny. Tieto ceny sú v príslušných cenových rozhodnutiach stanovené ako maximálne.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že regulácia ceny aj za tzv. "silovú elektrinu", teda samotnú elektrickú energiu bez ostatných poplatkov, obmedzí súťaž v tomto segmente odberateľov. Opak je však pravdou. Rôzni dodávatelia sú schopní ponúknuť svojím zákazníkom ceny, ktoré sú významne nižšie ako maximálne. Mimochodom, mechanizmus výpočtu týchto maximálnych cien stanovený vyššie spomínanou vyhláškou ÚRSO je pre všetkých dodávateľov rovnaký. Každý dodávateľ má však možnosť znížiť maximálne ceny a keďže to mnohí vrátane nás aj robia, vytvára sa konkurenčné prostredie, v ktorom si každý zákazník môže vybrať najvýhodnejšiu cenu.

Naše aktuálne ceny pre domácnosti a malé podniky nájdete tu.

Výhodnosť ceny totiž nespočíva len v tom, že je najnižšia, ale hlavne v tom, že dodávateľom ktorý ju ponúka, je stabilný a k svojim zákazníkom sa správa korektne. Toto je náš prvoradý cieľ.

Pre získanie výhodnejšej ceny za elektrinu je potrebné nájsť nového dodávateľa a absolvovať proces zmeny dodávateľa. Netreba mať pri tom žiadne obavy. ÚRSO poskytuje v tejto oblasti podporu vo forme cenovej kalkulačky a v podobe dokumentu Užitočné informácie pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti, v ktorom zhromaždil množstvo cenných informácií, ktoré každého odberateľa oboznámia so všetkými možnosťami a povinnosťami v procese zmeny dodávateľa.

Ak máte záujem zmeniť dodávateľa elektrickej energie, veľmi radi vám poradíme osobne na adrese uvedenej nižšie, alebo na telefónnom čísle 0850 122 010 prípadne odpovieme na váš email poslaný na adresu: info@enstra.sk alebo na požiadavku zaslanú prostredníctvom tohto formulára.


Dodávka elektrickej energie firmám a inštitúciám

Napriek klesajúcemu percentuálnemu podielu komoditnej zložky (tzv. silovej elektriny", teda samotnej elektrickej energie bez ostatných poplatkov) na celkovej koncovej cene elektriny, stále nie je táto zložka zanedbateľná. Cena silovej elektriny priamo závisí od trhovej ceny, ktorá vykazuje významnú volatilitu a tak nie je jednoduché vystihnúť ten najoptimálnejší okamih nákupu.

Vďaka skúsenostiam našich obchodných partnerov a aj našim vlastným vám vieme poskytnúť podporu v rozhodovaní sa v tejto oblasti. Vieme tiež poskytnúť nákup elektrickej energie po častiach, ktorý prebieha tak, že pri podpise zmluvy si spoločne stanovíme vzorec, podľa ktorého bude možné cenu vypočítať kedykoľvek v budúcnosti a vy si budete môcť rozdeliť svoje celkové množstvo na viac častí a tie nakúpiť v rôznych časových okamihoch, čím značne znížite riziko jediného jednorazového nákupu za vysokú cenu.

Podstatnou časťou tejto ceny silovej elektriny sú okrem nákladov na komoditu samotnú aj náklady na tvar diagramu a na odchýlku medzi nakúpeným množstvom elektriny a množstvom skutočne spotrebovaným. Počas cenového jednania vykonáme detailnú analýzu vášho odberového diagramu a ponúkneme vám najvhodnejší a najvýhodnejší spôsob jeho nákupu za optimálne ceny.

Samozrejmosťou je naša plná podpora v následnom procese zmeny dodávateľa. Prechodom k nám získate tiež prístup do zákazníckeho portálu, kde si nájdete všetky vaše dáta o spotrebe elektrickej energie, faktúry a iné údaje týkajúce vášho odberu elektrickej energie.

Ak máte záujem zmeniť dodávateľa elektrickej energie, alebo sa len informovať o možnostiach a postupe v tomto procese, veľmi radi vám poradíme osobne na adrese uvedenej nižšie, alebo na telefónnom čísle 0850 122 010 prípadne odpovieme na váš email poslaný na adresu: info@enstra.sk alebo na požiadavku zaslanú prostredníctvom tohto formulára.


Energetické stavby a ich realizácia

Množstvo úspešne ukončených a do prevádzky odovzdaných stavebno-inštalačných projektov svedčí o vysokej profesionalite a schopnostiach našej spoločnosti. Realizujeme energetické projekty od tých najjednoduchších odberných miest až po veľké trafostanice a rozvodne.

Spoločne s vami prediskutujeme vaše požiadavky a aktuálny stav a navrhneme vám postup výstavby, alebo rekonštrukcie vašich energetických zariadení.

Následne vyhotovíme projektovú dokumentáciu a pripravíme potrebnú dokumentáciu tak, aby územné a stavebné konanie na príslušných úradoch a inštitúciách prebehlo hladko a bez problémov.

Kvalitne zrealizujeme energetické stavby a zabezpečíme inštaláciu projektovaných technológií a energetických zariadení. Po ukončení prác zabezpečíme spracovanie revíznych správ a kolaudačné konanie.

V prípade vášho záujmu o pokračovanie vo vzájomne výhodnej spolupráci zabezpečíme tiež údržbu vašich energetických zariadení a objektov a to vrátane odborných prehliadok a revízií všetkých zariadení.


Výroba elektrickej energie

Každoročne vyrobíme a dodáme do elektrickej siete tisícky megawatthodín elektrickej energie. Súčasne s ňou však dodávame aj teplo, pretože elektrinu vyrábame v procese kogenerácie elektriny a tepla v plynovej turbíne. Horením plynu v plynovej turbíne vzniká jednak mechanická energia, ktorá poháňa generátor vyrábajúci elektrickú energiu a spaľovaním vzniká zároveň teplo, ktoré zohrieva vodu a tá následne prúdi teplovodnými rozvodmi k odberateľom tepla.

Tento proces výroby elektriny a tepla má niekoľko nezanedbateľných výhod oproti klasickým elektrárňam, ktoré vyrábajú iba elektrickú energiu. Dosahuje sa ním oveľa vyššia účinnosť premeny energie obsiahnutej v palive. Inými slovami, z rovnakého množstva energetického média získame v prípade kogenerácie oveľa vyššie množstvo energie (tepelnej + elektrickej), ako je tomu pri samotnej výrobe elektrickej energie, resp. pri samotnej výrobe tepla.

Celkom logicky z toho potom vyplýva, že pri takejto kombinovanej výrobe sa na jednotku vyrobenej energie vypustí do vzduchu oveľa menej emisií skleníkových plynov. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo je na túto formu kombinovanej výroby elektriny a tepla poskytovaná štátna podpora.

Prevádzkovaním takého zdroja teda oveľa efektívnejšie využívame primárne palivo, ktorým je v našom prípade plyn a tým dosahujeme vyššiu účinnosť a nižšie straty. Zároveň spotrebujeme menej emisných povoleniek, čím šetríme životné prostredie.

NAŠE ÚSPEŠNÉ PROJEKTY


Sme hrdí na všetky zrealizované, dokončené a odovzdané projekty. Snažíme sa vždy čo najlepšie naplniť očakávania našich zákazníkov a zadávateľov. Všetky stavebno-montážne a elektroinštalačné práce sme schopní zrealizovať vo vysokej kvalite a v krátkom čase. Efektívnosť a spokojnosť našich zákazníkov je našim prvoradým cieľom.


© 2017 ENSTRA, a. s.